اعضای شورای مشاورین جوان

سال ورودی

رشته تحصیلی

نام و نام خانوادگی

مهر ۸۸

پزشکی

حسن نسیمی

مهر ۸۸

پزشکی

فریبا طاهر پور

مهر ۸۸

پزشکی

علی طالبی

مهر ۸۸

پزشکی

معین بیغمیان

مهر ۸۹

پزشکی

سیدرضا طبیبیان

مهر ۸۹

پزشکی

زهرا اعظمیان

مهر ۸۹

پزشکی

مهدی خادمی

بهمن ۸۹

پزشکی

جواد محمدی نسب

بهمن ۸۹

پزشکی

علی قانع

بهمن ۸۹

پزشکی

حمیدرضا معین

مهر۹۰

پزشکی

حمیده بابایی

مهر ۹۰

پزشکی

پرتو نصری

مهر ۹۰

پزشکی

ثمین خویی

مهر۹۰

پزشکی

دنیا فرخی

مهر۹۰

پزشکی

پیام ریاحی

مهر۹۰

پزشکی

ملیکا صمدی

مهر۹۰

پزشکی

کیمیا کاظمی

بهمن۹۰

پزشکی

طیبه شیروی

بهمن ۹۰

پزشکی

امید میر مسیب

بهمن ۹۰

پزشکی

رهام نیکخواه

مهر۹۱

پزشکی

سجاد هادیان

مهر۹۱

پزشکی

محمد غیور

مهر۹۱

پزشکی

وحید منصوری

مهر۹۱

پزشکی

محمد صانعیان

مهر۹۱

پزشکی

مهران منانی

مهر۹۱

پزشکی

مهدی برزگر

مهر۹۱

پزشکی

حامد نوروزی

مهر۹۱

پزشکی

پریا بلوری نژاد

بهمن۹۱

پزشکی

الهه شگفت

بهمن۹۱

پزشکی

محمد مهدی وحیدیان

بهمن۹۱

پزشکی

صفوراسادات عرفانیان

مهر۹۲

پزشکی

فرزان پیوده

مهر۹۲

پزشکی

عرفان شیخ بهایی

مهر۹۲

پزشکی

رضا مخملی

بهمن۹۲

پزشکی

محمد رسول ظهور سلیمانی

بهمن۹۲

پزشکی

زهره رحیمی

بهمن۹۲

پزشکی

فاطمه صالحی

مهر۹۳

پزشکی

نوید فریدنی

مهر۹۳

پزشکی

علی فضلی

مهر۹۳

پزشکی

سینا راستی

مهر۹۳

پزشکی

حمیدرضا کیان ارثی

بهمن۹۳

پزشکی

حسین بدیعی

بهمن۹۳

پزشکی

زینب رستمیان

بهمن۹۳

پزشکی

محمد حاتم پور

بهمن۹۳

پزشکی

علیرضا محمدی

مهر۹۴

پزشکی

امیرحسین وزیری

مهر۹۴

پزشکی

شیدا افضل

مهر۹۲

رادیولوژی

امیرمحمد قادری

مهر۹۲

رادیولوژی

سجاد شیخ

مهر۹۲

رادیولوژی

مرضیه عباسی

مهر۹۲

هوشبری

هدیه صمدیان

مهر۹۲

هوشبری

الهه روانبخش حبیب الهی

مهر۹۲

هوشبری

زهرا توکلی

مهر۹۲

علوم ازمایشگاهی

سید امیرحسین امیری

مهر۹۲

علوم آزمایشگاهی

راضیه شکرالهی