انتخاب واحد پیش از موعد دانشجویان برتر علوم پایه

با تلاش های فراوان تنی چند از اعضای شورای مشاورین به منظور قدردانی از تلاش های افراد برتر هر ورودی و با همکاری معاونت آموزشی دانشکده پزشکی مقرر شد که نفرات اول تا سوم هر نیمسال زودتر از سایرین نسبت به انتخاب واحد و برداشتن کلاس های مورد نظر خود اقدام فرمایند. همچنین با همکاری جناب آقای و معاونت دانشجویی دانشکده مقرر شد که این دانشجویان هر ترم از سهمیه ۳۰۰ برگ کپی رایگان از مرکز تکثیر پوریا بهره مند گردند.