برگزاری اولین جلسه کمیته علوم پایه در سال جدید

اولین جلسه کمیته علوم پایه در سال جدید در روز شنبه ۱۹ اردیبهشت برگزار گردید.

در این جلسه اعضا پیرامون چگونگی بررسی امتحانات میان ترم این مقطع به بحث و تبادل نظر پرداختند و مقرر شد نتایج حاصل از بررسی در جلسه آینده به منظور جمع بندی و ارائه به

 مسئولین دانشکده توسط نمایندگان به رییس کمیته تحویل گردد.

 

 

 

نویسنده:امیررضا منطقی نژاد ورودی بهمن ۹۱ رییس کمیته علوم پایه