دبیر شورای مشاورین جوان

امیررضا منطقی نژاد

ورودی بهمن ۹۱

 

 

دکتر علی صادقی ورودی مهر ۸۹ دبیر شورای مشاورین جوان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان