طراحی سربرگ امتحانات

به منظور یکسان سازی امتحانات برگزار شده در دانشکده پزشکی و از بین رفتن مشکلات ناشی از عدم اطلاع رسانی مدت امتحان ، نام استاد و توضیحات امتحان سربرگی به همین منظور طراحی و پس از هماهنگی با معاونت آموزشی به گروه های دانشکده ارائه گردید.

 

 

 

 

 

نویسنده:امیررضا منطقی نژاد ورودی بهمن ۹۱ رییس کمیته علوم پایه