چک کردن سوالات امتحانی در مقطع علوم پایه

با تلاش کمیته علوم پایه شورای مشاورین جوان و همکاری معاون محترم آموزشی جناب آقای دکتر یقینی طی مصوبه ای تمامی گروه های علوم پایه موظفشدند در صورت درخواست دانشجویان سوالات را با نماینده و دو نفر از دانشجویان بررسی کرده و به اعتراضات دانشجویان رسیدگی نمایند.این مطلب طی نامه شماره ۶۱۵۹/۸/د مورخ ۵ مرداد ۹۳ و مصوبه ی شورای آموزشی مورخ ۸ دی ماه ۹۳ ، ۲ بار به اطلاع گروه های علوم پایه رسیده است.