کمیته ICM

 

اعضا کمیته ICM:

۱-وحید منصوری ورودی مهر ۹۱

۲-سجاد هادیان ورودی مهر ۹۱

۳-محمد غیور ورودی مهر ۹۱

۴-مهدی برزگر ورودی مهر ۹۱

۵-محمد صانعیان ورودی مهر ۹۱

۶-صفوراسادات عرفانیان ورودی بهمن ۹۱

۷-محمد مهدی وحیدیان ورودی بهمن ۹۱

۸-امیررضا منطقی نژاد ورودی بهمن ۹۱

۹-الهه شگفت ورودی بهمن ۹۱

۱۰-حامد نوروزی ورودی بهمن ۹۱

۱۱-مهران منانی ورودی بهمن ۹۱

۱۲-پریا بلوری نژاد ورودی بهمن ۹۱