نظرسنجی دانشجویان ICM

با تدابیر اتخاذ شده و همکاری معاونت دانشجویی دانشکده مقرر شد از این پس دانشجویان بتوانند هر روز پس از تدریس استاد نسبت به ارزیابی اساتید اقدام نمایند برای ورود به قسمت نظرسنجی از منوی سمت راست استفاده نمایید.