اعضا کمیته اینترنی

 

دکتر حسن نسیمی ورودی مهر ۸۸ پزشکی

دکتر فریباسادات طاهر پور ورودی مهر ۸۸ پزشکی

دکتر علی طالبی ورودی مهر ۸۸ پزشکی

دکتر معین بیغمیان ورودی مهر ۸۸ پزشکی