فرم تقاضای عضویت در شورای مشاورین جوان

اگر سابقه ای در انجام کارهای اجرایی ، عضویت در تشکل ها و ... را دارید ، در این قسمت آن را بنویسید.
هدف خود را برای عضویت در شورا را در این قسمت بنویسید.